ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ) -

Drag over the overview diagram and zoom to a specific period of time.

Timeseries Diagram

The information for this time series has been copied from another database. You may be able to download the data from the respective page of the originating database.

ID 100001350
Related Station ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
Name
Variable ΣΤΑΘΜΗ
Unit Of Measurement m
Precision None
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Τα δεδομένα από 1980-10-01 ως 2006-07-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το 2013.
Instrument 120033501
Start Date
End Date
Time stamps properties
Time scale Ημερήσια - 1 day(s)
Timestamp regularity Time step is not strict
Time stamps reference Instantaneous values
Timestamp offset 0 minutes, 0 months