ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
ID 120033501
Related Station ΟΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΞΙΟΣ)
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥ Σγ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΣΤΑΔΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1979/12/01
End Date 1995/05/29
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001350 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m Τα δεδομένα από 1980-10-01 ως 2006-07-31 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το 2013. 120033501
100001351 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120033501