ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 120017204
Related Station ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000650 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) Variable step °C 120017204