ΒΟΛΟΣ
ID 101001403
Related Station ΒΟΛΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1893/09/01
End Date 1931/12/31
Timeseries