ΤΡΙΚΑΛΑ
ID 101001303
Related Station ΤΡΙΚΑΛΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΝΕΦΩΣΗ
Manufacturer
Model
Start Date 1896/01/01
End Date 1931/12/31
Timeseries