ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403073822
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer OTT
Model THALIMEDES
Start Date 2007/06/26
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006784 ΣΤΑΘΜΗ Variable step m 15 minute(s) 403073822