ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΡΟΣ
ID 403072902
Related Station ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΡΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000324 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403072902