ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΡΟΣ
ID 403072901
Related Station ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΡΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries