ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ID 403062303
Related Station ΛΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΚΚΟΡΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. ΦΡ. ΑΟΤΤ. 43/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/06/20
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000292 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403062303