ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ID 403056903
Related Station ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1984/10/01
End Date
Timeseries