ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΑΝΑΝΤΗ ΜΙΚΡΟ
ID 403055301
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΙ ΑΝΑΝΤΗ ΜΙΚΡΟ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-4 ΥΨΟΜ:+587.88/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/07/01
End Date
Timeseries