ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ID 403055103
Related Station ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΝΑΝΤΗ ΓΕΦ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ ΑΟΤΤ 43/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/02/13
End Date
Timeseries