ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054401
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΑΝΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΝΕΟΝ ΥΨΟΜ:+225.10/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/06/27
End Date 1972/12/26
Timeseries