ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054306
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΕΡΕΟΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/04/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400002009 ΣΤΕΡΕΟ-ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Variable step unknown ΠΑΡΟΧΗ (m^3/sec) ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗ (?) 403054306