ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054304
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. AOTT 43/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1972/12/26
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000278 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403054304