ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054303
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΜΕΣΟΝ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣΟΝ 0-14 ΥΨΟΜ:+224.71/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/04/01
End Date 1972/12/26
Timeseries