ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
ID 403054202
Related Station ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΝΕΟΝ ΥΨΟΜ:+224.77/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/06/27
End Date 1972/12/26
Timeseries