ΠΑΠΑΔΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
ID 403048303
Related Station ΠΑΠΑΔΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ ΑΟΤΤ. 23/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/12/02
End Date 1993/07/22
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000259 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403048303