ΓΕΦΥΡΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039601
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ SIAPE 40/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/09/07
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000234 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403039601