ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
ID 403037704
Related Station ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ ΦΡ. ΥΠ./**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/04/01
End Date 1973/02/25
Timeseries