ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
ID 403037702
Related Station ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. ΔΕΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/08/02
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000228 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403037702