ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
ID 403037701
Related Station ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΔΕΗ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/01
End Date
Timeseries