ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ
ID 403037001
Related Station ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/20
End Date 1979/04/30
Timeseries