ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΚΟΣ
ID 403036901
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/19
End Date
Timeseries