ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
ID 403035703
Related Station ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-2 ΥΨΟΜ:+718.79/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/12/15
End Date
Timeseries