ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403035605
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΔΕΗ 0-3 ΥΨΟΜ :+400.37/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/08/14
End Date
Timeseries