ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
ID 403035604
Related Station ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000222 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403035604