ΤΡΑΓΟΣ
ID 403032802
Related Station ΤΡΑΓΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ 0-3 ΥΨΟΜ: +100.52/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/06/01
End Date 1982/02/28
Timeseries