ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ID 403029502
Related Station ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1992/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001631 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403029502