ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ
ID 403020901
Related Station ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000150 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403020901