ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
ID 403017308
Related Station ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1955/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400001146 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403017308
400001147 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403017308