ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ID 403016811
Related Station ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
Name
Type ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries