ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ID 403006809
Related Station ΑΕΤΟΣ (ΚΙΟΤΕΚΙ)-ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries