ΒΡΟΣΙΝΑ
ID 403006603
Related Station ΒΡΟΣΙΝΑ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000622 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006603
400000623 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403006603