ΑΡΝΙΣΣΑ ΝΟ1
ID 403004103
Related Station ΑΡΝΙΣΣΑ ΝΟ1
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/11/01
End Date 1986/05/30
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000512 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004103
400000513 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004103