ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΝΑΙΤΣΑ - 2η ΘΕΣΗ
ID 350099701
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΝΑΙΤΣΑ - 2η ΘΕΣΗ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1969/01/01
Timeseries