ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΧΑΡΑΔΡΟΣ
ID 350099501
Related Station ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΧΑΡΑΔΡΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/01
End Date 1988/01/01
Timeseries