ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
ID 350097801
Related Station ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/01/01
End Date 1973/01/01
Timeseries