ΚΑΛΑΜΑΥΚΙΑΝΟΣ
ID 350097601
Related Station ΚΑΛΑΜΑΥΚΙΑΝΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date
Timeseries