ΠΗΓΗ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
ID 350096801
Related Station ΠΗΓΗ ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1973/01/01
Timeseries