ΠΗΓΗ ΣΕΙΣΕΣ
ID 350095901
Related Station ΠΗΓΗ ΣΕΙΣΕΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date
Timeseries