ΧΕΙΜ. ΓΟΦΥΡΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ
ID 350091902
Related Station ΧΕΙΜ. ΓΟΦΥΡΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date
Timeseries