ΦΡΑΓΜΑ ΜΗΧΑ - 1η ΘΕΣΗ
ID 350085501
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΜΗΧΑ - 1η ΘΕΣΗ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1969/01/01
Timeseries