ΧΕΙΜ. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ - ΓΕΦ.ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΚΟΚΛΑ
ID 350082803
Related Station ΧΕΙΜ. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ - ΓΕΦ.ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΚΟΚΛΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/01
End Date 1989/01/01
Timeseries