ΦΡΑΓΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
ID 350073502
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries