ΧΕΙΜ. ΤΡΙΩΝ - ΚΑΡΝΑΖΕΙΚΑ
ID 350072502
Related Station ΧΕΙΜ. ΤΡΙΩΝ - ΚΑΡΝΑΖΕΙΚΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries