ΠΗΓΗ ΚΟΡΩΠΗ
ID 350068301
Related Station ΠΗΓΗ ΚΟΡΩΠΗ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date 1968/01/01
Timeseries