ΦΡΑΓΜΑ ΓΟΥΒΟΥΣ
ID 350058702
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΓΟΥΒΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries