ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΜΑΜΟΥΛΑ
ID 350057801
Related Station ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΜΑΜΟΥΛΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries