ΧΕΙΜ.ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
ID 350055401
Related Station ΧΕΙΜ.ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1981/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries